هنوز هوا گرگ و میش است ولی هنوز هواپیما حرکت نکرده ، باید به خانه تلفن می زدم .

.....

عشق‌آباد را ما ایرانی ها بیشتر برگرفته از عشق یک کلمه ایرانی می دانیم و به آن افتخار می کنیم ولی اگر بدانیم ریشه اش اشک آباد است بیشتر شادمان و به ایرانی بودنمان افتخار بیشتری خواهیم داشت.

.....

خیابان های عریض عشق آباد که در بافتی جدید بنا شده است ما را از فرودگاه به سمت نمایشگاه بین المللی در حاشیه ای از شهر عشق آباد هدایت می کند.

منبع : طلوع سلام |سلام عشق آباد(3) منبع : |سلام عشق آباد(3)
برچسب ها : آباد ,ایرانی