بعد از تکمیل ترجمه ها و تحویلش به صفحه آرا ، متن کتاب تا عصر دوشنبه کار داشت.

کارهای دقیقه 90 را وقتی انجام می دهی نباید ثانیه ای از آن هدر برود، یا مریض شوی، و...!

یعنی ممکن است با توجه به ابری بودن هوای بجنورد در 21 مهر فردا ...!

چرا نباشد؟ اتفاق جدید هم که نیست!

.....

نمی دانم برای این کارم چشم خوردم یا بی خوابی چند روز و دیشب به من فشار آورده بود که با ساک طبقاتی و یک ساک دوشی روی سطح خشن متحرک و بی رحم پله برقی افتادم.

 

منبع : طلوع سلام |رفتن یا نرفتن؟ (2) منبع : |رفتن یا نرفتن؟ (2)
برچسب ها :